สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงเสด็จมาเป็นประธานเททองหล่อพระประธาน ณ.วัดอุดมมงคล (เขาน้อย)
ทรงจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย

ทรงลงพระนามาภิไธย บนแผ่นหินอ่อน ที่ทรงพระราชทานชื่อพระประธานว่า“พระพุทธอุดมชัยมงคล”