ขอถวายการต้อนรับ พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล (ป.ธ.๙)

ขอถวายการต้อนรับ
พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล (ป.ธ.๙)
ผู้อำนวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

ในโอกาสเยี่ยมสำนักเรียนพระอภิธรรมและปฐมนิเทศน์ ภาคการศึกษาที่ ๒
ณ อาคารกาญจนมงคล
สำนักเรียนพระอภิธรรม วัดอุดมมงคล จ.กาญจนบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖