สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ
ก า ร ใ ห้ ธ ร ร ม เ ป็ น ท า น
ช น ะ ก า ร ใ ห้ ทั้ ง ป ว ง
.
ผูัให้ธรรมทาน ชื่อว่าให้ปัญญา ให้แสงสว่าง ให้ความพ้นทุกข์ ส่งผลให้มีสติปัญญาเห็นแจ้งในมรรค ผล เข้าถึงสุขสูงสุดในนิพพาน
ผู้ใดให้ธรรมเป็นทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย
” บุญนั้นเป็นสมบัติของเราผู้สร้างบุญ เป็นสมบัติเฉพาะของคนๆนั้น ไม่สามารถที่ใคร จะลักขโมยเอาไป ปล้นเอาไป ทำตกหล่นหายไป หรือพินาศจากภัยต่างๆได้ เหมือนกับทรัพย์ภายนอกทั่วไป และจะยังติดตามเราข้ามภพข้ามชาติไป เราจึงควรสะสมบุญ อันเป็นทรัพย์ภายในเอาไว้อย่างส่ำเสมอให้จิตคุ้นชินกับพลังงานศักดิ์สิทธิ์แห่งบุญ “
มาเรียนพระอภิธรรมกันเพื่อสะสมบุญ

นักศึกษา พระอภิธรรม

ชั้นจูฬตรี เรียน วัน อาทิตย์ เช้า-บ่าย  ผู้สอน พระครูวินัยธรถวิล


ชั้นจูฬตรี เรียน วัน เสาร์/อาทิตย์ รอบเย็น ผู้สอน พระครูวินัยธรถวิล


ชั้นจูฬเอก  ผู้สอน พระอาจารย์สิริพงษ์


ชั้นมัชฌิมตรี เรียน วัน เสาร์เช้า-บ่าย  ผู้สอน พระครูวินัยธรถวิล


ชั้น มัชฌิมโท ผู้สอน พระอาจารย์ทา


ชั้นมัชฌิมเอก เรียน วัน พฤหัส/ศุกร์ รอบเย็น  ผู้สอน พระครูวินัยธรถวิล


ชั้นมหาตรี ผู้สอน อาจารย์แม่ชีปราณี


ชั้นมหาโท  ผู้สอน อาจารย์สุภาวดี (อ.ติ่ม)