การสอบพระอภิธรรม วัดอุดมมงคล

การสอบพระอภิธรรม.ชั้น จูฬ – ตรี,โท,เอก ภาคเรียนที่ 2/2564
ระหว่างวันที่ 3-4-5 เดือนธันวาคม 2564
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สำนักเรียนวัดอุดมมงคล (เขาน้อย) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

no images were found