การสอบพระอภิธรรม.ชั้น จูฬ – ตรี,โท,เอก ภาคเรียนที่ ๒/๖๖

การสอบพระอภิธรรม.ชั้น จูฬ – ตรี,โท,เอก ภาคเรียนที่ ๒/๖๖
สอบที่ ๓-๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สำนักเรียนวัดอุดมมงคล (เขาน้อย) ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาในการศึกษาพระอภิธรรมปิฎก
ทรงมีพระเมตตา ได้ทรงโปรดพระราชทานถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ คณาจารย์ ผู้ดูแลควบคุมการสอบ พระภิกษุสามเณร แม่ชี ฆราวาส ตลอดจนนักศึกษาพระอภิธรรม ผู้เข้าทำการสอบทุกท่าน